Hà Nội đốc thu khoản quỹ nhà ở xã hội 20% quy thành tiền

Hà Nội đốc thu khoản quỹ nhà ở xã hội 20% quy thành tiền


(TBTCO) – UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng khoản thu bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%, theo quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP .


Theo UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về khoản thu tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ 100) về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Cụ thể tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 NĐ 100 quy định: Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.
Trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn 1 trong 3 hình thức, trong đó có hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha lựa chọn hình thức nộp bằng tiền thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất 20% này (theo giá đất của dự án mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước) và đây là nguồn thu từ tiền sử dụng đất vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.
Vì vậy, tại công văn gửi các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã, UBND TP. Hà Nội nêu rõ sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý thu tiền sử dụng đất là Cục Thuế Hà Nội.
Về điều tiết ngân sách, toàn bộ khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo NĐ 100 được điều tiết 100% về ngân sách cấp thành phố để thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội. Tiền chậm nộp các khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo NĐ 100 được hạch toán theo quy định tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của HĐND thành phố.
Về trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý, theo dõi sử dụng nguồn thu tương đương với giá trị quỹ đất 20%, UBND thành phố giao Cục Thuế Hà Nội chủ trì đánh giá kết quả thu ngân sách đối với khoản thu này hằng năm và dự kiến kế hoạch thu năm sau theo từng địa bàn, gửi Sở Tài chính để tổng hợp khi xây dựng dự toán ngân sách hàng năm.
Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, quản lý, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% (theo NĐ 100) vào ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của Luật NSNN. Định kỳ 6 tháng phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổng hợp số thu từ khoản tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% các đơn vị đã nộp vào NSNN, báo cáo UBND thành phố, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.
Kho bạc Nhà nước Hà Nội có trách nhiệm hạch toán, điều tiết ngân sách khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo NĐ 100 và theo quy định tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 4/12/2018 của HĐND thành phố.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm rà soát, xác định và tách riêng khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo NĐ 100 khi tham mưu UBND thành phố phê duyệt nghĩa vụ tài chính của các nhà đầu tư khi được giao đất thực hiện dự án theo quy định.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổng hợp khoản thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% theo NĐ 100 cùng với các khoản thu khác trên địa bàn thành phố khi xây dựng phương án cân đối ngân sách thành phố trong quá trình tham mưu, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố dự toán ngân sách hằng năm.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan, trên cơ sở số tiền thu được, tiếp tục tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn vốn để đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố theo quy định./.


Khánh Linh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<