NBB sẽ họp bất thường bàn chuyện cho CII nâng tỷ lệ sở hữu lên 79%

NBB sẽ họp bất thường bàn chuyện cho CII nâng tỷ lệ sở hữu lên 79%


Tới đây NBB sẽ họp bất thường xin ý kiến cổ đông cho phép CII hay bên liên quan CII nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB lên 79% mà không qua chào mua công khai.

Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB) vừa công bố thông tin nội dung các tờ trình HĐQT của NBB sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức ngày 28/08/2019.
Theo đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh đã kiểm toán soát xét để quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.
Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã CII) hoặc người có liên quan CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB lên 79% cổ phiếu đang lưu hành của NBB mà không qua chào mua công khai.
Ngoài ra, NBB cũng sẽ bàn việc giảm một số ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa một số điều khoản trong điều lệ.
6 tháng đầu năm, NBB đạt 232,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tăng mạnh so với cùng kỳ chỉ đạt hơn 39 tỷ đồng; riêng quý II lợi nhuận sau thuế đạt gần 228 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước đó. NBB cho biết lợi nhuận tăng đột biến do trong kỳ NBB bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dự án Đồi Thủy Sản và doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến. 

HỒNG QUÂN

Chuyên mục: KINH DOANH
Từ khoá: bất động sản, cii, NBB