Thực hiện nghiêm kết luận kiểm toán quyết toán ngân sách 2016

 Thực hiện nghiêm kết luận kiểm toán quyết toán ngân sách 2016


(TBTCO) – Bộ Tài chính vừa có công văn (số 10184/BTC- KBNN) yêu cầu các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố, các đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đối với các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.


Tăng cường quản lý tài chính – ngân sách
Các nội dung này được nêu tại nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị số 33/2008/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra.
Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố, các đơn vị được kiểm toán tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý tài chính – ngân sách, theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng NSNN, tiền và tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả. Các nội dung này cần được kịp thời tổng hợp báo cáo Quốc hội theo đúng thời hạn quy định. 
Theo đó, các bộ, ban, ngành, địa phương cần phải có những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng xây dựng dự toán NSNN, bảo đảm dự toán phải sát thực tế, phù hợp với khả năng của NSNN và đúng theo quy định của pháp luật; tránh tình trạng lập dự toán chưa đầy đủ, phải điều chỉnh, bổ sung dự toán nhiều lần trong năm.
Trong chi NSNN phải bám sát dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tránh tình trạng chi không đúng nguồn kinh phí, mua sắm vượt nhu cầu gây lãng phí NSNN; không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán. 
Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần khắc phục tình trạng tạm ứng vốn lớn, tạm ứng sai quy định, cho vay, tạm ứng kéo dài qua nhiều năm chậm thu hồi; có giải pháp xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản; chi chuyển nguồn chậm, số chi chuyển nguồn sang năm tăng so với năm trước…
Công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng thu phí, lệ phí sai quy định, áp dụng không đúng mức thu hoặc thu thêm các khoản thu không có trong quy định.
Ngoài ra, các bộ, ban, ngành, địa phương cũng khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp với quy định chung của Nhà nước; đồng thời, bãi bỏ các cơ chế, chính sách trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên.
Xử lý nghiêm các vi phạm về tài chính – ngân sách
Công văn của Bộ Tài chính cũng nêu rõ, đối với các kết luận, kiến nghị về xử lý vi phạm về tài chính – ngân sách, các bộ, ban, ngành cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm sai phạm, tồn tại và thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản thu, chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức.
Đối với các kiến nghị về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, các bộ, ban, ngành, các địa phương và các đơn vị được KTNN kiến nghị khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý không còn phù hợp; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của pháp luật. Trường hợp chưa sửa đổi, bổ sung phải nêu rõ lý do và dự kiến thời hạn sửa đổi, bổ sung.
Ngoài ra, cần kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN và báo cáo cụ thể về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN năm 2016.
Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền khi duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc ngân sách cấp dưới phải theo đúng chế độ và thời gian quy định. Đồng thời lưu ý, đôn đốc, xử lý kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN các năm trước và đối với quyết toán NSNN năm 2016 chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần. Các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố, các đơn vị được kiểm toán phải nêu rõ lý do, biện pháp và thời hạn xử lý dứt điểm.
Sau ngày 30/11/2018, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa gửi báo cáo theo các quy định nêu trên, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng và tạm dừng việc rút số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tương ứng với số kinh phí sai phạm của KTNN kết luận, kiến nghị.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán chưa gửi báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN, hoặc theo báo cáo chưa thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2016./. 


Vân Hà

Chuyên mục: THỜI SỰ