Bất động sản Phát Đạt bất ngờ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2017 tăng 25%

Bất động sản Phát Đạt bất ngờ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2017 tăng 25%

Cụ thể, kết thúc quý II/2017, PDR ghi nhận lợi nhuận tăng 30% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/03/2017. Do đó, công ty cho rằng việc điều chỉnh này là cần thiết và hợp lý.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, PDR đã đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và dịch vụ là 2.008 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng.

Theo quyết định của HĐQT, PDR thống nhất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 với mục tiêu doanh thu ở mức 3.262 tỷ đồng, tăng 62% so với kế hoạch cũ; lợi nhuận trước thuế ước đạt 525 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch ban đầu.

Năm 2016, Phát Đạt đạt 1.496 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế đạt 304,4 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2017 tăng trưởng mạnh so với những gì đạt được năm 2016 với doanh thu đề ra tăng hơn 118% và lợi nhuận trước thuế tăng 72,47%.

Chuyên mục: KINH DOANH