5 tháng, FPT báo lợi nhuận trước thuế 1.166 tỷ đồng

5 tháng, FPT báo lợi nhuận trước thuế 1.166 tỷ đồng

06/04/2020

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.296.370 cổ phiếuLí do…

 Công ty Cổ phần FPT niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.296.370 cổ phiếu
Lí do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 461.723.054 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 28/04/2017
Ngày chính thức giao dịch: 06/04/2020.

Lưu ý:
Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm từ ngày 04/04/2017 đến ngày 03/04/2020.

05/04/2019

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 297.972Ngày thay đổi niêm…

Công ty Cổ phần FPT niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 297.972
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/07/2016
Ngày chính thức giao dịch: 05/04/2019.

Lưu ý: 297.972 cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến hết ngày 04/04/2019.

05/04/2019

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm : 1.986.829 cổ phiếuTổng số lượng cổ phiếu niêm…

 Công ty Cổ phần FPT niêm yết thêm cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm : 1.986.829 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 399.518.469 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 29/04/2016
Ngày chính thức giao dịch : 05/04/2019.

Note: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm này từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV và bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 04/04/2019.

23/04/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.719.317 cổ phiếu…

Công ty Cổ phần FPT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.719.317 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 345.695.917 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/05/2015
Ngày chính thức giao dịch: 23/04/2018.

23/04/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 51.835.723 cổ phiếu Lý do thay đổi niêm…

Công ty Cổ phần FPT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 51.835.723 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 theo Thông báo số 551/TB-SGDHCM ngày 19/05/2015
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/07/2015

Ngày chính thức giao dịch:
1. 51.324.241 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: ngày 21/07/2015
2. 253.624 cổ phiếu phân phối cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của đợt ESOP 2013 bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 03/06/2013 đến ngày 03/06/2016: 06/06/2016
3. 257.858 cổ phiếu phân phối cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của đợt ESOP 2015 bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 20/04/2015 đến ngày 20/04/2018: 23/04/2018.

23/04/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 296.525Ngày thay đổi niêm…

Công ty Cổ phần FPT niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 296.525
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/07/2016
Ngày chính thức giao dịch: 23/04/2018

Lưu ý: 296.525 cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến hết ngày 20/04/2018.

15/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC…

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

09/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 26/05…

 Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/05/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/05/2017
Thời gian thanh toán : 09/06/2017
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

25/05/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần FPT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/05/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 26…

 Công ty Cổ phần FPT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/05/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/05/2017
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 69.246.101 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 15% (20:3) (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên).

25/05/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần FPT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/05/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 26…

 Công ty Cổ phần FPT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/05/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/05/2017
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 69.246.101 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 15% (20:3) (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên).

12/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi hình thức hợp tác đầu tư Tòa…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi hình thức hợp tác đầu tư Tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội.

20/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho CĐHH.

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần FPT công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng chức vụ Trưởng BKS từ ngày 03/04…

 Công ty Cổ phần FPT công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng chức vụ Trưởng BKS từ ngày 03/04/2017.

31/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần FPT công bố bổ nhiệm ông Trương Gia Bình chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Bùi…

 Công ty Cổ phần FPT công bố bổ nhiệm ông Trương Gia Bình chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Quang Ngọc chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 31/03/2017.

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần FPT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 01…

 Công ty Cổ phần FPT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2017
Thời gian họp : Thứ Sáu ngày 31/03/2017
Địa điểm họp : Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.  

10/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017- Báo cáo của HĐQT năm 2016- Báo…

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc:

– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
– Báo cáo của HĐQT năm 2016
– Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
– Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016
– Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2017 – 2019
– Và một số vấn đề khác.

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả kinh doanh 2016- Kế hoạch kinh doanh…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc:

– Kết quả kinh doanh 2016
– Kế hoạch kinh doanh 2017
– Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017- 2019
– Phát hành cổ phiếu cho CBCNV có thành tích đóng góp trong năm 2016
– Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ và ngày họp ĐHĐCĐ.

Tải file gốc

11/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần FPT công bổ bổ nhiệm ông Trần Hồng Dương chức vụ Người CBTT thay thế bà…

 Công ty Cổ phần FPT công bổ bổ nhiệm ông Trần Hồng Dương chức vụ Người CBTT thay thế bà Bùi Nguyễn Phương từ ngày 11/01/2017.

Tải file gốc

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần FPT công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Thành chức vụ Phó TGĐ phụ trách nguồn…

 Công ty Cổ phần FPT công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Thành chức vụ Phó TGĐ phụ trách nguồn lực Toàn Cầu hóa từ ngày 01/01/2017.

Tải file gốc

07/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần FPT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2016Ngày đăng ký cuối cùng : 23…

 Công ty Cổ phần FPT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/08/2016
Ngày thanh toán : 07/09/2016
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu).

25/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về:- Phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về:

– Phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT
– Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền
– Tái bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc chức vụ TGĐ.

Tải file gốc

14/07/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 59.313.718(Số…

 Công ty Cổ phần FPT niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 59.313.718
(Số lượng chứng khoán niêm yết thêm này từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015)
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/07/2016
Ngày chính thức giao dịch: 14/07/2016.

07/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

Tải file gốc

10/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng : 30…

 Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/05/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2016
Thời gian thực hiện: 10/06/2016 Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên).

06/06/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 51.835.723 cổ phiếu Lý do thay đổi niêm…

Công ty Cổ phần FPT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 51.835.723 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 theo Thông báo số 551/TB-SGDHCM ngày 19/05/2015
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/07/2015

Ngày chính thức giao dịch:
1. 51.324.241 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: ngày 21/07/2015
2. 253.624 cổ phiếu phân phối cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của đợt ESOP 2013 bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 03/06/2013 đến ngày 03/06/2016: 06/06/2016
3. 257.858 cổ phiếu phân phối cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của đợt ESOP 2015 bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 20/04/2015 đến ngày 20/04/2018: 23/04/2018.

27/05/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần FPT phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2016Số…

Công ty Cổ phần FPT phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/05/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2016
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 59.915.413 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 15% (20:3) (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên).

26/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền mặt và trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu.

Tải file gốc

20/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)Mã chứng khoán: FPTTên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch:…

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)
Mã chứng khoán: FPT
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 730.742 CP, tỷ lê 0,18%
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.280.742 CP, tỷ lệ 0,32%
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/4/2016 đến ngày 19/5/2016.

Tải file gốc

04/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)Mã chứng khoán: FPTTên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song…

 Tên người thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)
Mã chứng khoán: FPT
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT thành viên
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 330.742 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 400.000 CP
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 730.742 CP, tỷ lệ 0,18%
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/03/2016 đến ngày 4/04/2016.

Tải file gốc

31/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016.

31/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần FPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2016 Ngày đăng…

 Công ty Cổ phần FPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/02/2016
Thời gian họp: 8h00 thứ Năm ngày 31/03/2016
Địa điểm họp: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.

15/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần FPT công bố bổ nhiệm ông Đỗ Cao Bảo chức vụ Phó TGĐ phụ trách Kinh…

 Công ty Cổ phần FPT công bố bổ nhiệm ông Đỗ Cao Bảo chức vụ Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh từ ngày 15/03/2016.

Tải file gốc

14/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho CB CNV.

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho CB CNV.

14/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đăng ký mua 400,000 cổ phiếu từ ngày 14/3 đến 11/4…

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đăng ký mua 400,000 cổ phiếu từ ngày 14/3 đến 11/4/2016.

10/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về chương trình ĐHĐCĐ 2016, các tờ trình, phương án phân…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về chương trình ĐHĐCĐ 2016, các tờ trình, phương án phân phối lợi nhuận 2015 và chia cổ tức 2016.

18/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Bảo MinhMã chứng khoán: FPTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CPTên của…

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Mã chứng khoán: FPT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/1/2016 đến ngày 18/2/2016
Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng.

Tải file gốc

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

ên người thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)Mã chứng khoán: FPTTên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song LaiChức…

 ên người thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)
Mã chứng khoán: FPT
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT thành viên
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.962 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 730.000 CP
Số lượng cổ phiếu 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 330.742 CP, tỷ lệ 0,08%
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/1/2016 đến ngày 4/2/2016
Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Do diễn biến của thị trường không thuận lợi.

Tải file gốc

02/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015 và chiến lược…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015 và chiến lược kinh doanh 2016-2018.

Tải file gốc

28/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ nhiệm Phó TGĐ- Thay đổi mô hình quản trị…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc:

– Bổ nhiệm Phó TGĐ
– Thay đổi mô hình quản trị mới của FPT IS
– Chọn ngày chốt danh sách và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
– Phê duyệt Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV có thành tích đóng góp trong năm 2015.

Tải file gốc

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Bảo MinhMã chứng khoán: FPTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:…

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Mã chứng khoán: FPT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/1/2016 đến ngày 18/2/2016.

Tải file gốc

15/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)Mã chứng khoán: FPTTên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch:…

 Tên người thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)
Mã chứng khoán: FPT
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT thành viên
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.962 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 730.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 748.962 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/1/2016 đến ngày 5/2/2016.

Tải file gốc

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

09/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần FPT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/08/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 21/08…

Công ty Cổ phần FPT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/08/2015
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/08/2015
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
Ngày thanh toán (dự kiến) : 09/09/2015.

30/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL tại 3 công ty con và tạm…

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL tại 3 công ty con và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 10%.

File gốc

21/07/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 51.835.723 cổ phiếu Lý do thay đổi niêm…

Công ty Cổ phần FPT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 51.835.723 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 theo Thông báo số 551/TB-SGDHCM ngày 19/05/2015
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/07/2015

Ngày chính thức giao dịch:
1. 51.324.241 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: ngày 21/07/2015
2. 253.624 cổ phiếu phân phối cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của đợt ESOP 2013 bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 03/06/2013 đến ngày 03/06/2016: 06/06/2016
3. 257.858 cổ phiếu phân phối cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của đợt ESOP 2015 bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 20/04/2015 đến ngày 20/04/2018: 23/04/2018.

12/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng :…

Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2015
Ngày đăng ký cuối cùng : 01/06/2015
Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên) Thời gian thực hiện: 12/06/2015.

28/05/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 01…

Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2015
Ngày đăng ký cuối cùng : 01/06/2015
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 51.842.031 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 15% (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên).

27/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và bằng…

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Tải file gốc

03/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần FPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015 Thời gian…

Công ty Cổ phần FPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015
Thời gian thực hiện: 13:00 thứ sáu ngày 03/04/2015
Địa điểm thực hiện: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội

Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014
+ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014
+ Thông qua các nội dung khác.

03/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần FPT công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 1/4/2015: – Bà Chu Thị Thanh Hà thôi…

Công ty Cổ phần FPT công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 1/4/2015:

– Bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức vụ phó TGĐ
– Bổ nhiệm ông Uwe Schlarge chức vụ giám đốc M&A
– Bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hà chức vụ giám đốc điều hành.

Tải file gốc

30/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về chương trình phát hành cổ phiếu cho CB CNV có…

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về chương trình phát hành cổ phiếu cho CB CNV có thành tích đóng góp trong năm 2014.

Tải file gốc

19/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức và các vấn đề trình ĐHĐCĐ…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức và các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2015.

Tải file gốc

29/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc: – Phê duyệt kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015 – Định hướng…

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc:

– Phê duyệt kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015
– Định hướng tăng trưởng năm 2016-2017
– Tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 3/4/2015
– Phát hành cổ phiếu cho CB CNV.

Tải file gốc

28/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc: – Phê duyệt kết quả SXKD năm 2014 – Kế hoạch kinh doanh năm 2015 – Định hướng…

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc:

– Phê duyệt kết quả SXKD năm 2014
– Kế hoạch kinh doanh năm 2015
– Định hướng tăng trưởng 2016-2017
Chiến lược 2015-2017
– Tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 3/4/2015
– Triển khai phát hành cổ phiếu cho CB CNV.

Tải file gốc

31/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt ông Dan E Khoo làm thành viên HĐQT…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt ông Dan E Khoo làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Tải file gốc

10/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần FPT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2014Ngày đăng ký cuối cùng         :…

Công ty Cổ phần FPT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2014
Ngày đăng ký cuối cùng         : 22/08/2014
Tỉ lệ thực hiện                       : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)
Thời gian thanh toán     : 10/09/2014.

27/06/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 68.774.845Ngày chính…

Công ty Cổ phần FPT công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

Số cổ phiếu niêm yết thêm: 68.774.845
Ngày chính thức giao dịch: 27/6/2014.

29/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ tại 4 công ty…

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ tại 4 công ty thành viên.

Tải file gốc

22/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2014Ngày đăng ký cuối cùng        …

 Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2014
Ngày đăng ký cuối cùng         : 09/05/2014
Tỉ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng – áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)
Thời gian thanh toán: 22/05/2014

07/05/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2014Ngày đăng ký cuối cùng         : 09…

 Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2014
Ngày đăng ký cuối cùng         : 09/05/2014
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 68.779.844 cổ phiếu
Tỉ lệ thực hiện: 25% (Người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới – áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)

28/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần FPT công bố bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc toàn cầu hóa.Tải file gốc

 Công ty Cổ phần FPT công bố bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc toàn cầu hóa.

Tải file gốc

24/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q1/2014

07/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013Tải file gốc

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013

Tải file gốc

29/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

Tải file gốc

29/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần FPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:  Thời gian thực hiện: 8h thứ bảy ngày…

Công ty Cổ phần FPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: 
Thời gian thực hiện: 8h thứ bảy ngày 29/03/2014
Địa điểm: Khách sạn Daewoo, địa chỉ: 360 Kim Mã, Hà Nội

11/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

12/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

 Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT

File gốc

30/08/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FPT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/08/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 19/08/2013 Lý do…

FPT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/08/2013
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/08/2013
Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
Thời gian thanh toán: ngày 30/08/2013

31/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

Tải file dữ liệu gốc

31/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm Tổng…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm Tổng Giám đốc FPT thay ông Trương Gia Bình.

Tải file dữ liệu gốc

20/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc

06/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 – Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/02/2013 – Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2013 – Lý do và mục đích:…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
– Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/02/2013
– Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2013
– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
– Nội dung Đại hội: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012; Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012; Thông qua các nội dung khác.
– Thời gian thực hiện : 8h00 thứ bảy, ngày 06/04/2013
– Địa điểm thực hiện : Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội, 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

02/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc

21/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc

04/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc

28/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FPT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

09/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải…

27/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file…

17/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FPT: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

14/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file…

10/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải…

31/07/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 3.762.899 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 31/07/2012.
 

19/07/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 53.981.160 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 19/07/2012.
 

01/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FPT: Trả cổ tức bằng tiền mặt – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2012 – Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2012 – Tỷ lệ thanh…

FPT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2012
– Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2012
– Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Thời gian thanh toán: 01/06/2012

17/05/2012

Phát hành cổ phiếu

FPT: Phát hành cổ phiếu – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2012 – Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2012 – Tỷ lệ thực hiện: 25% (người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận…

FPT: Phát hành cổ phiếu
– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2012
– Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2012
– Tỷ lệ thực hiện: 25% (người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 54.006.719 cổ phiếu
– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): số cổ phần mới được chi trả được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

17/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

FPT: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

16/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải…

14/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2012 – Ngày đăng ký cuối cùng:…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2012
– Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2012
– Mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
– Thời gian thực hiện: 8h00 thứ Bảy, ngày 14/04/2012
– Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

04/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải…

27/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải…

02/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc
 

26/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Download original…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

Download original file
 

19/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FPT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong…

FPT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 27,28/09/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2011
Mục đích: Tạm ứng cổ tức 6T-2011 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu).
Thời gian thanh toán: 19/10/2011

17/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.771.610 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 17/10/2011
 

06/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 19.830.549 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 06/10/2011
 

03/10/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

FPT: Giao dịch cổ phiếu quỹLink download

19/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Link download

12/08/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 397.950 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 12/08/2011

11/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Link download

26/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FPT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên…

FPT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 05,06/05/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2011
Tỷ lệ thực hiện: 5% (500 đồng/cổ phiếu).
Thời gian thanh toán: 26/05/2011

20/04/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

FPT – báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ quý 1/2011- Chốt đến ngày 31/12/2011: 69.215…

FPT – báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ quý 1/2011
– Chốt đến ngày 31/12/2011: 69.215 CP
– Chốt ngày 31/03/2011: 78.648 CP

Link download

19/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

FPT: Nghị quyết 2011 Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 23,24/02/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011
Thời gian thực hiện: 8h00 thứ Sáu ngày 15/04/2011
Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội

Link download

(Theo hsx)

07/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Link download

06/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Link download
 

01/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

Link download

29/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

Link download

25/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download
(Theo…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

Link download

(Theo hsx)

24/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

Link download

(Theo hsx)

10/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Link download

(Theo hsx)

01/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

Link download

(Theo hsx)

02/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Nội dung: Đầu tư vốn điều lệ 

Link download

(Theo hsx)

01/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT) thông báo thay đổi ban lãnh…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Phương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/11/2010

Link download

(Theo hsx)

16/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung…

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 772.060 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 16/09/2010

Link download

(Theo hsx)

16/09/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu:- Số lượng: 772.060…

 Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu:
– Số lượng: 772.060 cổ phiếu
– Ngày chính thức giao dịch: 16/09/2010

(Theo hsx.vn)

19/08/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu:- Số lượng: 291,435…

 Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu:
– Số lượng: 291,435 cổ phiếu
– Ngày chính thức giao dịch: 19/08/2010

Link download

(Theo hsx.vn)

11/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thống nhất chiến lược xây dựng…

Công ty Cổ phần FPT công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thống nhất chiến lược xây dựng quy trình Quản trị chiến lược cho tập đoàn

Link download

(Theo hsx.vn)

05/08/2010

Niêm yết thêm

Ngày 05/08/2010, Sở GDCK TP.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần FPT (mã CK: FPT) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát…

 Ngày 05/08/2010, Sở GDCK TP.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần FPT (mã CK: FPT) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

  • Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.718.909 (Một triệu bảy trăm mười tám nghìn chín trăm lẻ chín) cổ phiếu.
  • Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 17.189.090.000 đồng (Mười bảy tỷ một trăm tám mươi chín triệu chín mươi nghìn đồng).

    (Theo hsx.vn)

26/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2010:…

Công ty Cổ phần FPT công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2010: 10% trên mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến: trước tháng 09/2010.

Link download

(Theo: hsx.vn)

12/07/2010

Niêm yết thêm

Công ty cổ phần FPT (FPT) được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:…

 Công ty cổ phần FPT (FPT) được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
-Loại CK: cổ phiếu phổ thông
-Số lượng CKNY bổ sung: 47,547,223 cổ phiếu
-Ngày chính thức giao dịch: 12/07/2010

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

27/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010Thời gian: Ngày 27/03/2010Địa điểm: Khách sạn Horison, số 40 Cát…

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Thời gian: Ngày 27/03/2010
Địa điểm: Khách sạn Horison, số 40 Cát Linh, Hà Nội.

28/05/2009

Đại hội Cổ đông Bất thường

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập đại hội cổ đông bất thường của CTCP FPT như sau:

– Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần FPT
– Mã chứng khoán:   FPT
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu…

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập đại hội cổ đông bất thường của CTCP FPT như sau:

– Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần FPT

– Mã chứng khoán:   FPT

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá:              10.000 đ (Mười ngàn đồng)

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2009

– Ngày đăng ký cuối cùng:                   08/06/2009

– Lý do: triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

– Nội dung cuộc họp:

+ Phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo mệnh giá với số lượng 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành của Công ty hệ thống thông tin FPT (FIS) và Công ty thương mại FPT (FTG) cho cán bộ nhân viên của hai công ty trên.

+ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

+ Sửa đổi điều lệ.

+ Thời gian và địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán FPT vào những ngày 05,08,09/06/2009.

 

Ghi chú: Đây là thông báo bổ sung thêm nội dung thông báo số 323/TB-SGDHCM ngày 25 tháng 05 năm 2009 với ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 là 08/06/2009.

26/05/2009

Họp Hội đồng Quản trị

FPT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần FPT (mã CK: FPT) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị; cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua chủ trương Tái cấu trúc Tập đoàn FPT, trong đó tập trung vào 2 mảng hoạt động chính là: quản trị doanh nghiệp …

 

FPT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần FPT (mã CK: FPT) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị; cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua chủ trương Tái cấu trúc Tập đoàn FPT, trong đó tập trung vào 2 mảng hoạt động chính là: quản trị doanh nghiệp (corporate governance) và quản trị tài chính doanh nghiệp (corporate finance). 

 

Điều 2: Thông qua việc xác định các ngành nghề kinh doanh chủ chốt để làm cơ sở định hướng phát triển của Tập đoàn FPT gồm: Viễn thông, Công nghiệp nội dung (Content) và các Dịch vụ Công nghệ thông tin.

 

Điều 3: Thông qua việc xác định thông điệp truyền thông về thương hiệu áp dụng thống nhất trong toàn Tập đoàn FPT như sau: FPT là Tập đoàn Công nghệ Thông tin và Viễn thông.

 

Điều 4: Thông qua chủ trương phát hành cổ phần ưu đãi theo mệnh giá với số lượng 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành của Công ty Hệ thống thông tin FPT (FIS) và Công ty Thương mại FPT (FTG) cho cán bộ nhân viên của hai công ty trên.

 

Điều 5: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi.

 

Điều 6: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin phê chuẩn các vấn đề sau:

– Phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo mệnh giá với số lượng 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành của Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FIS) và Công ty Thương mại FPT (FTG) cho cán bộ nhân viên của hai công ty trên;

– Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; và

– Sửa đổi Điều lệ.

 

Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự của Ban Tổng Giám đốc như sau:

– Bổ nhiệm ông Phan Đức Trung giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT; và Miễn nhiệm ông Lê Quang Tiến và ông Đỗ Cao Bảo thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT.

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

 

16/03/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần FPT (mã CK: FPT) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị họp ngày 16/03/2009 như sau:

Thông qua quyết định thành lập 2 hội đồng trực thuộc Hội đồng Quản trị công ty cổ phần FPT.

– Hội…

 Công ty cổ phần FPT (mã CK: FPT) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị họp ngày 16/03/2009 như sau:

  • Thông qua quyết định thành lập 2 hội đồng trực thuộc Hội đồng Quản trị công ty cổ phần FPT.

– Hội đồng ALCO (Assets and Liabilities Committee – Hội đồng quản lý tài sản).

– Hội đồng đầu tư công ty cổ phần FPT

Chuyên mục: KINH DOANH
Từ khoá: doanh thu, FPT, lợi nhuận