ĐHĐCĐ CII E&C: CII được mua và tăng tỷ lệ sở hữu từ 54,97% lên 74,9% không qua chào mua công khai

ĐHĐCĐ CII E&C: CII được mua và tăng tỷ lệ sở hữu từ 54,97% lên 74,9% không qua chào mua công khai


Đại hội đồng cổ đông bất thường của CEE đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức lại công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Mới đây, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C, mã CEE) đã diễn ra, thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT lên thêm 2 thành viên, đồng thời, bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm ông Nguyễn Văn Bình và ông Nguyễn Anh Tuấn để nâng số thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên.
CEE cũng thông qua miễn nhiệm 1 kiểm soát viên đối với bà Lê Thị Bé Mum từ ngày 24/12/2018 và bầu bổ sung 1 thành viên là ông Lưu Hải Ca làm thành viên Ban kiểm soát CEE nhiệm kỳ 2018 -2023.
Một nội dung quan trọng tại kỳ họp là Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã CII) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CEE để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 74,9% qua hình thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
Hiện tại, CII đang sở hữu 54,97% lượng cổ phiếu đang lưu hành của CEE.
Ngoài ra, CEE sẽ thực hiện chủ trương tổ chức lại công ty theo hướng sáp nhập Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng CII E&C và Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C vào công ty mẹ CEE.

HỒNG QUÂN

Chuyên mục: KINH DOANH
Từ khoá: cii, xây dựng