Traphaco báo lãi sau thuế hơn 285 tỷ đồng năm 2023

Traphaco báo lãi sau thuế hơn 285 tỷ đồng năm 2023

Năm 2023 Traphaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.297 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 285 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty CP Traphaco (mã TRA) ghi nhận doanh thu thuần 585 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, song giá vốn tăng gần 7% lên 292 tỷ đồng, kéo lợi nhuận gộp giảm 5% về còn hơn 292 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 35% so với cùng kỳ lên 7,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng gấp 3 từ 521 triệu đồng lên hơn 1,6 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng từ 73 triệu đồng lên hơn 1,5 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý được tiết giảm lần lượt 15% và 20%, còn 139 tỷ đồng và 77 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế quý IV đạt gần 57 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Traphaco đạt 2.297 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 285 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Traphaco đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 326 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,4% và 11,2% so với thực hiện năm 2022. Với kết quả trên, công ty mới hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và 90% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Traphaco tăng 12,4% so với đầu năm, lên 2.041 tỷ đồng, trong đó, có hơn 782 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn (tăng 56,4% so với đầu năm), 468 tỷ đồng hàng tồn kho (giảm 2% so với đầu kỳ), 156 tỷ đồng khoản phải thu (giảm 23%)…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, đến cuối quý IV, tổng nợ phải trả của Traphaco tăng 27% lên 555 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 67% xuống 61 tỷ đồng, song nợ vay ngắn hạn lại tăng gấp hơn 4 lần từ 40 tỷ đồng lên 168 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Traphaco tại ngày 31/12/2023 đạt 1.146 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, bao gồm gần 415 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu, 133 tỷ thặng dư vốn góp cổ phần, 541 tỷ đồng của quỹ đầu tư phát triển, 277 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ