Chỉ 1/1000 doanh nghiệp nhà nước trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ, 80% không sử dụng

Chỉ 1/1000 doanh nghiệp nhà nước trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ, 80% không sử dụng

Theo ông Lê Song Lai, Phó Tổng giám đốc SCIC, từ 2011 đến 2019, số lượng DNNN trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ rất nhỏ, chỉ khoảng 1/1000. Đáng chú ý, trong số 1/1000 đó, có đến 80% doanh nghiệp không sử dụng đến quỹ.

Chuyên mục: BẢO HIỂM