Tag "Phan Kim Bằng"

Quay về trang chủ
BẢO HIỂM

Từ 16/1, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có quyền cập nhật danh sách đại lý vi phạm lên hệ thống AVICAD

Quy chế này thay thế Quy chế quản lý đại lý và sử dụng thông tin trên hệ thống AVICAD được ban hành ngày 9/12/2015. Quy chế mới nhằm khắc