Tag "kế toán dự trữ quốc gia"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Hướng dẫn mới về kế toán dự trữ quốc gia

(TBTCO) – Thời hạn nộp báo cáo tài chính hoạt động dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước quy định, để đảm bảo thời gian tổng