Nguồn vốn nào để xây mới công trình tại đơn vị sự nghiệp?

Nguồn vốn nào để xây mới công trình tại đơn vị sự nghiệp?


(TBTCO) – Ông Nguyễn Văn Hoài (Lai Châu) hỏi: Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện có được sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để đầu tư xây dựng mới các hạng mục phụ trợ không (xây dựng mới cổng, tường rào, nhà để xe)?


Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các Nghị định hướng dẫn các Luật này không giao Bộ Tài chính hướng dẫn về vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2017/TT-BTC căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Do đó, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 92/2017/TT-BTC về phạm vi điều chỉnh của Thông tư quy định không bao gồm việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có.
Việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có sẽ được bố trí từ nguồn kinh phí xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.


Theo Chinhphu.vn

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<