Nghị định 32/2019 về dịch vụ công: Nâng quyền, trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách

Nghị định 32/2019 về dịch vụ công: Nâng quyền, trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách


(TBTCVN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (Nghị định 32).


Nghị định có hiệu lực từ 1/6/2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2019. Nghị định với những quy định rõ ràng, chặt chẽ sẽ giúp nâng cao quyền,  trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách.Đơn vị tự chủ nguồn kinh phí đặt hàng
Ông Phạm Văn Trường – Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp – Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Nghị định 32, việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua hình thức phân bổ, giao dự toán NSNN theo nhiệm vụ, đặt hàng của cơ quan quản lý cấp trên cho đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Dự toán đặt hàng, đấu thầu cho nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác được thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn liên quan. Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan quản lý cấp trên phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, trong đó phân rõ dự toán giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN; dự toán kinh phí trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích.
Cũng theo ông Trường, NSNN cấp chi thường xuyên cho đơn vị SNCL trên cơ sở đặt hàng theo giá tính đủ chi phí và đơn vị được tự chủ nguồn kinh phí này. Trường hợp chưa có định mức kinh tế – kỹ thuật, chưa có đơn giá thì đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở dự toán và thực thanh toán, thực chi nguồn kinh phí này như các nhiệm vụ không thường xuyên khác, không được trích lập các quỹ nếu có chênh lệch thu chi. Do đó, để được tự chủ nguồn kinh phí nhà nước đặt hàng thì các cơ quan, đơn vị phải tích cực nghiên cứu, xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công để làm cơ sở đặt hàng. 
Hiện nay, ở trung ương, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã và đang khẩn trương, tích cực xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật để làm căn cứ xác định giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công. Ở địa phương, do chưa ban hành đầy đủ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN nên việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật còn rất chậm. 
“Những quy định trong Nghị định 32 nhằm đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của Nhà nước. Đối với dịch vụ sự nghiệp công thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn trong việc đấu thầu cung cấp dịch vụ hoặc chỉ có một nhà cung cấp, cần có quy định áp dụng hình thức lựa chọn nhà cung cấp phù hợp” – ông Trường nhấn mạnh.Đơn vị phải chịu trách nhiệm về sản phẩm, dịch vụ công
Bên cạnh việc nâng cao quyền tự chủ của đơn vị sử dụng ngân sách, ông Trường cho biết, Nghị định 32 cũng quy định rõ về trách nhiệm của các đơn vị. Cụ thể, đơn vị SNCL được cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN có trách nhiệm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về sản phẩm, dịch vụ do đơn vị thực hiện; không được đặt hàng lại dịch vụ này cho đơn vị khác thực hiện. Cùng với đó, các đơn vị này chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lý, hợp pháp của các hồ sơ, phương án khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công.
Đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác, nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có quyền thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật; được thanh toán theo đơn giá, giá, phí hoặc được trợ giá theo quy định trong hợp đồng ký kết. Đi đôi với quyền lợi, nhà cung cấp có trách nhiệm phải tự bù đắp chi phí theo giá trúng thầu khi tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo phương thức đấu thầu. Đồng thời, nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm trước cơ quan đặt hàng, đấu thầu về sản phẩm, dịch vụ công do mình cung cấp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lý, hợp pháp của các hồ sơ, phương án khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.
Về nghĩa vụ thuế, trường hợp cơ quan có thẩm quyền phân bổ và giao dự toán kinh phí ngân sách đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN cho các đơn vị SNCL trực thuộc và quyết định đặt hàng (hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới đặt hàng) cho các đơn vị đó cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, thì kinh phí đặt hàng không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền (hoặc cơ quan cấp dưới được phân cấp đặt hàng) đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN cho các doanh nghiệp, tổ chức khác thực hiện, khi đó thực hiện theo hình thức ký hợp đồng kinh tế giữa hai bên theo Bộ luật Dân sự và thanh lý hợp đồng, đơn vị thực hiện hợp đồng phải lập hóa đơn và phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế.

Đối với trường hợp đơn vị SNCL có tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (bao gồm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí NSNN theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 16/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP) thuộc đối tượng chịu thuế thì đơn vị SNCL phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN. Đơn vị phải lập, giao hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của các pháp luật về thuế.


Tư Bùi

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<