Ngành Hải quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngành Hải quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019


(TBTCO) – Tổng cục Hải quan quy định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm 2019.


Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định 2830/QĐ-TCHQ vừa được Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, Tổng cục Hải quan đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, như: tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước.
Tổng cục yêu cầu các đơn vị triệt để tiết kiệm ngay từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Trong đó, toàn ngành phấn đấu thực hiện tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; sử dụng xăng, xe, điện nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí.
Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào;
Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng về kinh tế, chính trị;
Trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2019, Tổng cục Hải quan cũng đặt ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.
Thực hiện tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lắp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện;
Từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu; thực hiện khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng. Thực hiện công khai về nội dung thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật./.


Ngọc Linh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<