66 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (đến 7h ngày 21/6/2020)

66 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (đến 7h ngày 21/6/2020)

Chuyên mục: INFOGRAPHIC


Viết bình luận