Đề xuất cho Tổng cục Thuế chủ động sắp xếp bộ máy, giảm áp lực ngân sách

Đề xuất cho Tổng cục Thuế chủ động sắp xếp bộ máy, giảm áp lực ngân sách


(TBTCO) – UBTVQH đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước, và cho phép Tổng cục Thuế sử dụng kinh phí hoạt động để thực hiện tinh giản biên chế thay vì sử dụng ngân sách nhà nước.


Đề xuất cho Tổng cục Thuế dùng kinh phí hoạt động thực hiện tinh giản biên chế 
Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ngày 11/7, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, Tổng cục Thuế đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.336 công chức. Tuy nhiên, trong số 1.336 công chức nêu trên có 300 công chức đã được Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế, còn 1.036 công chức do sơ suất trong quá trình tổng hợp báo cáo của Tổng cục Thuế, nên tại thời điểm thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế chưa được Bộ Nội vụ chấp thuận. Đến ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ đã có Công văn phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 1.036 công chức nêu trên.
Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện và giải quyết chính sách tinh giản biên chế, Tổng cục Thuế đã xác định đối tượng, mức kinh phí chi trả cho từng đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm giải quyết chính sách tinh giản biên chế, do chưa được Nhà nước giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, nên Tổng cục Thuế đã tạm ứng từ kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế khoán và cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế được UBTVQH cho phép để chi trả đối với 1.336 công chức đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP là 51,482 tỷ đồng.
Trong điều kiện ngân sách nhà nước (NSNN) còn khó khăn, để đảm bảo tiết kiệm NSNN và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng cục Thuế trong việc thực hiện tinh giản biên chế, Chính phủ trình UBTVQH xem xét cho phép Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động giai đoạn 2016-2020 theo phê duyệt tại Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của UBTVQH về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 để xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132 từ năm 2012 trở về trước và tổng hợp vào quyết toán niên độ ngân sách năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình tại phiên họp. Ảnh: H.Y 
Đồng thời, đề nghị UBTVQH cho bổ sung vào Nghị quyết số 1094 nội dung chi thực hiện tinh giản biên chế được bố trí, sử dụng từ kinh phí bảo đảm hoạt động được phân bổ hàng năm của Tổng cục Thuế, tạo điều kiện cho Tổng cục Thuế trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Như vậy, NSNN không phải giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với Tổng cục Thuế. 
Trong giai đoạn 2018 – 2020 số công chức được tinh giản biên chế tối thiểu của Tổng cục Thuế là 120 người/năm, với nhu cầu kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế khoảng 12,720 tỷ đồng/năm.
Theo quy định tại Nghị quyết số 1094, nguồn dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế được phân bổ là 1,8% trên dự toán thu NSNN được Quốc hội giao hàng năm. Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế được NSNN bổ sung dự toán, ngoài mức kinh phí bảo đảm hoạt động theo Nghị quyết số 1094. 
Giảm áp lực cho ngân sách 
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) Nguyễn Đức Hải cho biết, trong những năm vừa qua, nguồn kinh phí được phân bổ cho Tổng cục Thuế theo Nghị quyết số 1094 bảo đảm cho Tổng cục Thuế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, tạm dừng đầu tư, cải tạo trụ sở làm việc và thực hành tiết kiệm nên nguồn kinh phí hàng năm của Tổng cục Thuế còn dư khá lớn. Vì vậy, việc sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế sẽ giảm áp lực trong cân đối NSNN cho nhiệm vụ chi này của Tổng cục Thuế, và không ảnh hưởng đến dự toán NSNN được giao cũng như bội chi NSNN, đồng thời đảm bảo tính kịp thời, chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả. 
Vì vậy, UBTCNS nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung quy định cho phép sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế.  
Cùng tham gia cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật (UBPL) Nguyễn Khắc Định cho biết, UBPL nhất trí về việc cho phép Tổng cục Thuế sử dụng kinh phí hoạt động để xử lý dứt điểm số kinh phí đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Đối với đề xuất cho phép sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động được phân bổ hàng năm cho Tổng cục Thuế để chi cho việc thực hiện tinh giản biên chế các năm 2018-2020, UBPL cho rằng, về bản chất, đây là đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 nên Chính phủ phải bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến, UBTVQH đã thông qua tờ trình của Chính phủ với 100% thành viên tán thành.


H.Y

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*