Đà Nẵng: Nhiều cơ quan nhà nước phân phối thu nhập tăng thêm bình quân

Đà Nẵng: Nhiều cơ quan nhà nước phân phối thu nhập tăng thêm bình quân


(TBTCO) – Sở Tài chính Đã Nẵng cho biết, việc ban hành tiêu chí làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ công chức chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng nhiều cơ quan vẫn phân phối thu nhập tăng thêm bình quân.


Sở này cho biết, đến thời điểm này, UBND tỉnh Đà Nẵng đã giao thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP cho 100% cơ quan nhà nước.
Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, hầu hết các cơ quan đã chủ động rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh giản, gọn nhẹ, hợp lý hơn. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn được quy định rõ hơn. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức được cụ thể, rõ ràng, phù hợp với năng lực sở trường của từng người, đảm bảo chất lượng hiệu quả công việc, qua đó tiết kiệm được lao động.
Các cơ quan, địa phương được giao quyền tự chủ đã xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ, làm cơ sở để cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo đúng quy định.
Nhờ thực hiện các biện pháp trên, trong năm 2017, các cơ quan đã tiết kiệm được 294 biên chế và hơn 177 tỷ đồng. Tổng kinh phí chi thu nhập tăng thêm là 120 tỷ đồng, mức chi phân phối thu nhập tăng thêm bình quân thấp nhất là 1,01 triệu đồng/người/tháng; bình quân cao nhất là 2,4 triệu đồng/người/tháng.
Theo Sở Tài chính Đà Nẵng, các cơ quan thực hiện phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, các tiêu chí cơ bản để làm cơ sở cho việc đánh giá vẫn chưa thật sự hiệu quả, dẫn đến tình trạng một số đơn vị phân phối thu nhập tăng thêm bình quân, do đó chưa khuyến khích được cán bộ, công chức nâng cao năng suất làm việc./.


Bùi Tư

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*