Bộ Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo tại cơ quan hành chính

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo tại cơ quan hành chính


(TBTCO) – Việc thực hiện chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan; các nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch, đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí.


Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 801/QĐ-BTC ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
Theo đó, việc thực hiện chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính nhằm xác định cụ thể các nhiệm vụ, nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức triển khai Nghị định số 09, bảo đảm có sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, các nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch, đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ để thực hiện thống nhất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Theo phụ lục kế hoạch thực hiện kèm theo quyết định, Bộ trưởng đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị, như các đơn vị phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính thống kê, lập danh mục, tổ chức rà soát trình Bộ ban hành thông tư (hoặc trình cấp có thẩm quyền) quy định hoặc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị đáp ứng yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 09.
Bên cạnh đó, xây dựng và trình Bộ công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc tham mưu ban hành và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Đồng thời, định kỳ cập nhật, công bố thường xuyên danh mục chế độ báo cáo khi có sự thay đổi.
Các đơn vị phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính thường xuyên rà soát chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của đơn vị để trình Bộ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý, đáp ứng các nguyên tác và yêu cầu của Nghị định số 09.
Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí, tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ và các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Đến quý III/2019, triển khai chạy thử nghiệm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ đáp ứng đầy đủ, chính xác, kịp thời thống nhất, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan báo chí trong ngành và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức quán triệt, hướng dẫn, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện./.


Đức Minh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<