2 nguyên tắc hoàn trả vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn

2 nguyên tắc hoàn trả vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn


(TBTCO) – Theo dự thảo quy định của Bộ Tài chính, việc xử lý và hoàn trả vốn đầu tư của dự án cấp điện nông thôn khi thực hiện bàn giao sẽ theo 2 nguyên tắc.


Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án cấp điện nông thôn.
Dự thảo quyết định đã quy định rõ việc xác định giá trị của tài sản giao nhận dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Theo đó, giá trị tài sản bàn giao được xác định căn cứ vào nguyên giá của tài sản bàn giao (là giá trị quyết toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
Trong trường hợp công trình của các dự án nêu trên chưa được phê duyệt quyết toán thì tại thời điểm giao nhận, nguyên giá của tài sản bàn giao được tạm tính theo giá trị đề nghị quyết toán, hoặc giá trị thực hiện xác định theo biên bản nghiệm thu A-B, hoặc theo giá trị dự toán công trình đã được phê duyệt để bên nhận thực hiện quản lý tài sản và trích khấu hao theo quy định. Nguyên giá của tài sản bàn giao chính thức sẽ được điều chỉnh sau khi công trình của các dự án này được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.
Đối với các tài sản bàn giao đã được nghiệm thu nhưng chưa thực hiện bàn giao cho ngành điện ngay sau khi đóng điện đưa vào sử dụng, giá trị tài sản bàn giao được xác định căn cứ vào nguyên giá của tài sản bàn giao trừ đi giá trị khấu hao tính từ ngày công trình đưa vào sử dụng đến ngày công trình bàn giao cho bên nhận.
Nguyên tắc xử lý và hoàn trả vốn đầu tư của dự án cấp điện nông thôn khi thực hiện bàn giao được quy định như sau: giá trị tài sản bàn giao và cơ cấu từng nguồn vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo đã được xác định tại biên bản bàn giao và xác nhận từng nguồn vốn. Trên cơ sở đó, được xử lý theo 2 nguyên tắc:
Thứ nhất, đối với phần giá trị tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, vốn khác do tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp và vốn do chủ đầu tư huy động hợp pháp khác (không phải hoàn trả): EVN hạch toán tăng vốn nhà nước, tăng vốn đầu tư tại công ty con (là các tổng công ty điện lực); các tổng công ty điện lực hạch toán tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng tài sản.
Nguyên tắc thứ hai đó là, đối với phần giá trị tài sản bàn giao được đầu tư từ nguồn vốn vay ODA, các tổ chức tín dụng, các cá nhân, tổ chức kinh tế khác và các nguồn vốn khác (phải hoàn trả), bên nhận có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản, hạch toán tăng nợ phải trả; thực hiện hoàn trả cho bên giao số tiền vay còn nợ các tổ chức tín dụng, các cá nhân và các tổ chức kinh tế khác theo quy định trong hợp đồng vay hoặc khế ước vay (nhưng không vượt quá giá trị của tài sản bàn giao đầu tư bằng nguồn vốn vay đã xác định trong biên bản bàn giao). Bên giao hạch toán giảm giá trị tài sản bàn giao đối với giá trị tài sản hình thành từ nguồn vốn vay, đồng thời hạch toán tăng khoản nợ phải thu đối với bên nhận. Bên giao theo dõi và thực hiện thu hồi nợ từ bên nhận để hoàn trả cho bên vay theo hợp đồng hoặc khế ước vay./.


Minh Anh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận