Ngân hàng Bản Việt sẽ tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt sẽ tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng


Từ mức vốn điều lệ hiện nay là 3.000 tỷ đồng, ngân hàng Bản Việt sẽ tăng lên 3.500 tỷ đồng trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho ngân hàng TMCP Bản Việt (Bản Việt – VCCB) tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông VCCB năm 2018 thông qua.
VCCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, VCCB có trách nhiệm nộp Ngân hàng Nhà nước hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động.
Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông VCCB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.
Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của VCCB đã chấp thuận kế hoạch tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng, thông qua phát hành 100 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1. Tuy nhiên, trong một báo cáo của VCCB gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giữa năm 2017 cho biết ngân hàng chưa thể tiến hành tăng vốn vì nhu cầu góp vốn mới của cổ đông lớn và các cổ đông khác là không khả quan, theo đó, phương án tăng vốn điều lệ trình ngân hàng Nhà nước không thể hoàn thành.
Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản ngân hàng Bản Việt đạt 41.181 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng hơn 2,1% đạt 25.553 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng đạt 28.399 tỷ đồng, tăng gần 5,1% so với đầu năm.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, ngân hàng Bản Việt đạt lợi nhuận trước thuế là 53,2 tỷ đồng, tăng tới 264% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 66,5% chỉ tiêu cả năm là 80 tỷ đồng.

LAN ANH

Chuyên mục: NGÂN HÀNG


Viết bình luận

<