Agribank phải tăng dự trữ bắt buộc lên 3% bằng các ngân hàng khác

Agribank phải tăng dự trữ bắt buộc lên 3% bằng các ngân hàng khác


Agribank sẽ phải tăng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng từ 1% lên 3% cho bằng với các ngân hàng TMCP khác.

Kể từ kỳ duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc tháng 6/2018, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân theo Quyết định số 1158/QĐ-NHNN về tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Theo đó, các tỷ lệ dữ trữ bắt buộc đối với các kỳ hạn loại tiền gửi tại các ngân hàng TMCP cả bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ không có sự thay đổi so với quy định trước đó.
Tuy nhiên, duy nhất tỷ lệ này có sự thay đổi tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) và ngân hàng Hợp tác xã (Co-opBank).
Cụ thể, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các loại tiền gửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng ngoại tệ là 0%.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Hợp tác xã (Co-opBank) áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng với từng loại tiền gửi như sau:
-Tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
-Tiền gửi bằng đồng Việt Nam kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
-Tiền gửi bằng ngoại tệ của TCTD ở nước ngoài là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
-Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 7% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
-Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 5% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
Đối với các TCTD khác không có sự thay đổi, vẫn giữ nguyên tỷ lệ cũ. Cụ thể:
-Tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
-Tiền gửi bằng đồng Việt Nam kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
-Tiền gửi bằng ngoại tệ của TCTD ở nước ngoài là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
– Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 8% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
-Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
Đối với Ngân hàng Chính sách: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

LAN ANH

Chuyên mục: NGÂN HÀNG


Viết bình luận

<