Tổng công ty xây dựng Hà Nội: 6 tháng đầu 2017 tạo ra 49,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Tổng công ty xây dựng Hà Nội: 6 tháng đầu 2017 tạo ra 49,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế


So với cùng kỳ năm trước lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 tăng 58,3% nhờ sự đóng góp của hoạt động kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, Hancorp cũng ghi nhận lượng tiền mặt sụt giảm qua đó lãi tiền gửi giảm đáng kể.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HanCorp) đã công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 soát xét của công ty mẹ. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần 6 tháng đạt 751 tỷ đồng, tăng 68,4%; lợi nhuận gộp đạt 79,7 tỷ đồng, tăng 269% so với 6 tháng đầu 2016, chủ yếu nhờ doanh thu kinh doanh bất động sản tăng cả về giá trị lẫn tỷ trọng đóng góp qua đó làm tăng biên lợi nhuận chung.
Lãi hoạt động tài chính đạt gần 6,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ trước 49 tỷ đồng do lợi nhuận được chia sụt giảm 10 tỷ đồng và lãi tiền gửi giảm đến 14 tỷ đồng trong khi chi phí lãi vay tăng thêm gần 6 tỷ. Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2017 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội không có lãi bán các khoản đầu tư như cũng kỳ năm trước.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đạt 53,4 tỷ đồng, tăng 48%; lợi nhuận trước thuế đạt 56,1 tỷ đồng, tăng 48,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 49,4 tỷ đồng, tăng 58,3% so với 6 tháng đầu năm 2016.
Năm 2017, HanCorp đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, cổ tức 6%, bằng mức cổ tức năm 2016.
Cùng ngành, 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV tạo ra 287,3 tỷ đồng doanh thu và 53,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Hồng Quân

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*