Gỗ Đức Thành: Lãnh đạo quyết cổ tức năm 2017 là 60%

Gỗ Đức Thành: Lãnh đạo quyết cổ tức năm 2017 là 60%


Trong năm 2017, Gỗ Đức Thành đã tạm ứng cổ tức 2 đợt với giá trị 40%/mệnh giá. Nếu mức cổ tức 60% được ĐHĐCĐ thông qua, các cổ đông của Gỗ Đức Thành sẽ còn nhận thêm cổ tức 20%/mệnh giá. Năm 2017, EPS của GDT đạt 6.466 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT) đã có quyết nghị thông qua từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hương Huyền từ ngày 27/01/2018. HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới thông qua nội dung trên và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Ngoài ra, HĐQT của GDT thông qua việc tái bổ nhiệm ông Lê Hồng Thắng làm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 5 năm từ 2018 – 2023.
Một nội dung quan trọng khác là HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2017 thông qua tỷ lệ chia trả cổ tức năm 2017 là 60%. Trong đó, GDT đã tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt qua 2 đợt tháng 8 và tháng 12/2017.
Năm 2017, GDT đạt 101 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ khoảng 5 tỷ đồng so với năm 2016. EPS theo tính toán của GDT năm 2017 đạt 6.466 đồng/cổ phiếu. GDT cũng đang có 51.960 cổ phiếu quỹ.

Bảng cân đối kế toán cho thấy tại ngày 31/12/2017, GDT chỉ có khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 35,6 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng nguồn vốn.

 

Hồng Quân

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

<