Bảo hiểm Petrolimex thu lãi khá từ bán cổ phần Sabeco

Bảo hiểm Petrolimex thu lãi khá từ bán cổ phần Sabeco


Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI) vừa công bố báo cáo giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.083 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, doanh thu thuần từ phí bảo hiểm chiếm chủ yếu và đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2016.
6 tháng đầu năm 2017, PGI đã chi bồi thường bảo hiểm khoảng 586 tỷ đồng.
Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm lên tới 925 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ 2016.
Do đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt 158 tỷ đồng, giảm 10%.
Lợi nhuận từ bất động sản đầu tư đạt 2,1 tỷ đồng, giảm so với 3,1 tỷ đồng cùng kỳ 2016.
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt trên 95 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ 2016. Chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và lãi ủy thác đầu tư vẫn chiếm cao tới 60 tỷ đồng.
Lợi nhuận khác lại giảm khủng và âm 579 triệu đồng, trong khi cùng kỳ 2016 vẫn lãi 544 triệu đồng.
Như vây, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 97,2 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2016.
Lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ 2016.
Theo PGI, lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm của PGI tăng gần 23% so với cùng kỳ 2016 do PGI hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư vào Sabeco và hoàn trích chi phí dự phòng đầu tư làm tăng lợi nhuận tài chính.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của PGI, khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn, tổng giá trị giá gốc cổ phiếu Sabeco mà PGI đã mua là 14 tỷ đồng, giá hợp lý cổ phiếu Sabeco là 39,5 tỷ đồng (tính đến 31/12/2016). PGI đã hiện thực hóa khoản đầu tư này giúp cho lợi nhuận tăng gần 23%.

Hoàng Anh

Chuyên mục: KINH DOANH